دختر گلم سلام : 

 براي دريافت نمونه سوالات امتحاني درس علوم تجربي به پنل اختصاصي خود مراجعه نماييد.

1- نمونه سوال شماره يك درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت دوم)
2- نمونه سوال شماره دو درس علوم تجربيپ ايه هفتم ( نوبت دوم)
3- نمونه سوال شماره سه درس علوم تجربي پايه هفتم ( نوبت دوم)
4- نمونه سوال شماره چهار درس علوم تجربي پايه هفتم ( نوبت دوم)
5- نمونه سوال شماره پنج درس علوم تجربي پايه هفتم ( نوبت دوم)
6-نمونه سوال شماره شش درس علوم تجربي پايه هفتم ( نوبت دوم)
7-نمونه سوال شماره هفت درس علوم تجربي پايه هفتم ( نوبت اول)
8-نمونه سوال شماره هشت درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
9- نمونه سوال شماره نه درس علوم تجربي پايه هفتم ( نوبت اول )
10- نمونه سوال شماره ده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
11- نمونه سوال شماره يازده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
12-نمونه سوال شماره دوازده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
13-نمونه سوال شماره سيزده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
14- نمونه سوال شماره چهارده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
15- نمونه سوال شماره پانزده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
16- نمونه سوال شماره شانزده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
17- نمونه سوال شماره هفده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
18- نمونه سوال شماره هيجده درس علوم تجربي پايه هفتم (نوبت اول)
19- نمونه سوال شماره نوزده درس علوم تجربي پايه هفتم(فصل سيزدهم)
20- نمونه سوال شماره بيست درس علوم تجربي پايه هفتم (فصل چهاردهم)
21- نمونه سوال شماره بيست و يك درس علوم تجربي پايه هفتم (فصل پانزدهم)
22- نمونه سوال شماره بيست و دو درس علوم تجربي پايه هفتم (چهار گزينه اي)

  

1- نمونه سوال شماره يك درس علوم تجربي پايه هشتم
2- نمونه سوال شماره دو درس علوم تجربي پايه هشتم
4- نمونه سوال شماره سه درس علوم تجربي پايه هشتم
5- نمونه سوال شماره چهار درس علوم تجربي پايه هشتم
6- نمونه سوال شماره پنج درس علوم تجربي پايه هشتم
7- نمونه سوال شماره شش درس علوم تجربي پايه هشتم
8- نمونه سوال شماره هفت درس علوم تجربي پايه هشتم
9- نمونه سوال شماره هشت درس علوم تجربي پايه هشتم
10- نمونه سوال شماره نه درس علوم تجربي پايه هشتم
11- نمونه سوال شماره ده درس علوم تجربي پايه هشتم
12- نمونه سوال شماره يازده درس علوم تجربي پايه هشتم
13- نمونه سوال شماره دوازده درس علوم تجربي پايه هشتم
14- سوالات تستي بخش دنياي زنده پايه هشتم
15- نمونه سوال نوبت دوم درس علوم تجربي پايه هشتم(جديد)
16- نمونه سوال نوبت دوم درس علوم تجربي پايه هشتم(جديد)

بنام خدا

     برنامه امتحاني  ترم دوم - خرداد 94    

 

پاسخنامه درس تفكر و سبك زندگي بزودي در پرتال هوشمند آسيه

 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هشتم :

پاسخنامه  سوالات  امتحاني  درس پيام هاي آسماني

 

 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هفتم :

پاسخنامه  سوالات  امتحاني  درس پيام هاي آسماني

 تا چند لحظه ديگر.........

 

 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هفتم : 

1-نمونه سوال شماره يك درس تفكر و سبك زندگي

2-نمونه سوال شماره دو درس تفكر و سبك زندگي

3-نمونه سوال شماره سه درس تفكر و سبك زندگي

4-نمونه سوال شماره چهار درس تفكر و سبك زندگي

5-نمونه سوال شماره پنج درس تفكر و سبك زندگي

 6-نمونه سوال شماره شش درس تفكر و سبك زندگي

 7-نمونه سوال شماره هفت درس تفكر و سبك زندگي

8-نمونه سوال شماره هشت درس تفكر و سبك زندگي

 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هشتم :  


1-نمونه سوال شماره يك درس تفكر و سبك زندگي


2-نمونه سوال شماره دو درس تفكر و سبك زندگي

3-نمونه سوال شماره سه درس تفكر و سبك زندگي

4-نمونه سوال شماره چهار درس تفكر و سبك زندگي

 

 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هشتم :

كليد سوالات  امتحان  درس قرآن

 

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هفتم :

كليد سوالات  امتحان  درس قرآن

قابل توجه دانش آموزان عزيز پايه هشتم :

كليد سوالات  امتحان  درس رياضي

 

قابل توجه

دانش آموزان عزيز پايه هشتم:

با آرزوي موفقيت و سربلندي شما در آزمونهاي نوبت دوم

براي دريافت نمونه سوال شماره 1 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 2 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد. 

براي دريافت نمونه سوال شماره 3 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد. 

براي دريافت نمونه سوال شماره 4 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد. 

براي دريافت نمونه سوال شماره 5 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 6 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 7 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 8 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 9 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

 

قابل توجه

 دانش آموزان گرامي پايه هفتم:

با آرزوي موفقيت و سربلندي شما در آزمون هاي نوبت دوم

براي دريافت نمونه سوال شماره 1 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 2 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 3 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 4 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 5 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 6 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 7 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 8 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

براي دريافت نمونه سوال شماره 9 درس رياضي با پاسخ تشريحي به پنل اختصاصي خود مراجعه فرماييد.

 

پاسخنامه آزمون رياضي هفتم

 

 

 

پاسخنامه آزمون رياضي پايه هشتم

به زودي...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان برتر

آزمونهاي آنلاين  شماره دو  ارديبهشت

پايه هشتم

1 سارينا ديني ياري

2 آتنا اسمعيلي

3 فاطمه معين آبادي

4 فاطمه سادات مهدوي

5 ساجده صبوري

6 سيما عزيزي

7 سيده فاطمه حسيني

8 فاطمه سلطاني

 

 

دانش آموزان برتر

پايه هفتم


1-كوثر كريم خاني 


2-ياسمن آتشي 


3-هاله وثيق


4-مريم سلگي

5-نرگس ميرزايي


6-محدثه فضلي

7-مليكا مهرعلي


8-فاطمه خورشيدخاني 


9- حانيه بيات


 

 

به پرتال هوشمند شاهد آسيه خوش آمديد.

 

فهرست افتخارات دبيرستان شاهد آسيه در سال تحصيلي 94-93

 

 

 

 

   

اسامي دانش آموزان برتر ترم اول  پايه هفتم

كلاس 7/1

   

اسامي دانش آموزان برتر ترم اول  پايه هفتم

كلاس 7/2

 

 

اسامي دانش آموزان برتر ترم اول  پايه هفتم

كلاس 7/3

 

اسامي دانش آموزان برتر ترم اول  پايه هشتم

كلاس 8/3

 


آدرس : تهران - فلکه چهارم تهرانپارس - خیابان توحید(ششم غربی)
تلفن : 77362056
دورنگار : 77371929
رايانامه : school@asiehsch.ir